Producenci
Regulamin
Spis treści

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STREFA MAP z 24.05.2018

 

I.         Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.        Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.        Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.         Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.         Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Strefa Map;

4.         Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.strefamap.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.         Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Księgarnią Podróżnika s.c. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7.         Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.         Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.         Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.         Postanowienia ogólne

2.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.strefamap.pl.

2.2.         Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.         Sklep internetowy, działający pod adresem: www.strefamap.pl, prowadzony jest przez Księgarnię podróżniczą s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Polance 10/20 zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Wrocławia Wydział Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 895-17-34-705, REGON: 932279242.

 

2.4.         Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)         zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)         warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5.        Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)         Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, JavaScript, lub

b)         Mozilla Firefox w wersji 3 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, JavaScript,,

c)         minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 780 pikseli.

2.6.        W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.         Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Księgarnia Podróżnicza s.c. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.strefamap.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III.        Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.        Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2.        Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.        Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.        Księgarnia Podróżnicza s.c. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)        podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)         dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)         dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Księgarnię Podróżniczą s.c. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Księgarni Podróżniczej s.c.

3.5.         Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Księgarni Podróżniczek s.c.

3.6.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.        Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)         niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)         korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Księgarni Podróżniczej s.c.,

e)         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)         korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.         Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.         Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.         W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.strefamap.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3.        Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4.        W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5.        Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)        przedmiotu zamówienia,

b)        jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)        wybranej metody płatności,

d)        wybranego sposobu dostawy,

e)        czasu dostawy,

4.6.        W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7.        Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Księgarnią Podróżniczą s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8.        Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr ...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9.        Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0.        Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1.        Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.strefamap.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V.         Dostawa

5.1.        Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.        Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką kurierską za pobraniem, listem poleconym, paczką pocztową. Koszty dostawy wynoszą: przesyłka kurierska za pobraniem 29.50zł, przesyłka kurierska 18zł, list polecony 8.5 zł, list polecony priorytet 9.5 zł, paczka pocztowa 11 zł, paczka priorytetowa 14 zł, paczka pobraniowa 18 zł, paczka pobraniowa priorytet 19.5 zł. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3.        Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

VI.         Ceny i metody płatności

6.1.        Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2.        Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)        przelewem na numer konta bankowego 50 1020 5558 1111 1329 1920 0067,

b)        płatnością w systemie PayU

c)        przy odbiorze przesyłki listonoszowi bądź kurierowi,

d)        przelewem internetowym.

 

VII.        Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą poczty polskiej (Księgarnia Podróżnika, ul. Wita Stwosza 19/20, 50-148 Wrocław), telefonicznie (71 792 30 65) bądź mailowo (strefamap@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub przesłać na adres Księgarnia Podróżnika, ul Wita Stwosza 19/20, 50-148 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 18 zł.

 

VIII.        Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.        Księgarnia Podróżnicza s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2.        Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres strefamap@gmail.com. Księgarnia Podróżnicza s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3.        Księgarnia Podróżnicza s.c. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX.        Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.        Księgarnia Podróżnicza s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2.        Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Księgarnię Podróżniczą s.c. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:Księgarnia Podróżnicza s.c. ul. Wita Stwosza 19/20, 50-148 Wrocław, mailowo pod adres strefamap@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4.        W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5.        Księgarnia Podróżnicza s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

10.1 Księgarnia Podróżnicza s.c. przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.2 Księgarnia Podróżnicza s.c. przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w tym celu pozyskuje dane od Klientów.

10.3 Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia - bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

10.4 Administratorem danych osobowych zbieranych w sklepie internetowym jest Księgarnia Podróżnicza s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Polance 10/20. Kontakt z firmą pod numerem telefonu 71 792 30 65 lub adresem e-mail: sklep@ksiegarnia-podroznika.pl.

10.5 W celu realizacji zamówień oraz ze względu na politykę przyznawania rabatów powierzenie danych osobowych następuje na czas nieokreślony.

10.6 Klient sklepu internetowego mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10.7 Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.8 Księgarnia Podróżnicza s,c. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Zobowiązuje się również do niewykorzystywania danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

XI.         Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

11.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Księgarnię Podróżniczą s.c. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Księgarni Podróżniczej s.c.

 

11.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

pixel